<sub id="466C8zu"></sub>

   <nav id="466C8zu"></nav>

    <sub id="466C8zu"></sub>

       <nobr id="466C8zu"><th id="466C8zu"></th></nobr>
       <var id="466C8zu"></var>

       <form id="466C8zu"></form>
      1. Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

       Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

       P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

       Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
       Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

       Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

       (zkrácený ?lánek 12 stran)

       M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

       Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

       V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

       V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

        

       Mobilizace a cesta na frontu

       V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

       V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

        

       Na srbské frontě a v zajetí

       P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

       V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

       Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

       Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

       Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

       Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

       20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

       Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

       Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

       15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

       Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

       V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

        

       Anabáze z Valjeva do Valony

       Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

       P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

       Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

       Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

       Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

       Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

       Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

        

       „Pole ztracené“

       Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

       Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

       Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

        

       Ve francouzských táborech

       18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

       Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

       V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

       V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

       4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

        

       Vzh?ru do legií!

       Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

       P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

       Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

       Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

       Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

       My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

       Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

        

       V bojích na západní frontě

       Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

       Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

       Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

       Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

       Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

       P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

       Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

       Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

       Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

       8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

        

        

        

       © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

       Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

       K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

       Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

       p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

       Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

       Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

       Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

       P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

       Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

       Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

       Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

       25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

       Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

       Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

       Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

       Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

       Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

       Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

       V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

       Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

       Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

       4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

       Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

       Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

       V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

       Slovník, vysvětlivky, komentá?e

       abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

       ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

       akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

       Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

       alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

       Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

       anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

       aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

       apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

       Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

       Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

       arsenál zbrojnice

       Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

       Autrichiens fr. Rakušáci

       batalion pluk

       bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

       bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

       boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

       cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

       cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

       ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

       ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

       desentér desertér

       Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

       dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

       Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

       fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

       feldkurát vojenský kněz

       feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

       feldšpitál něm. polní nemocnice

       feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

       febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

       flota námo?nictvo

       Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

       fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

       fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

       gruppo it. zde: oddělení

       halt! něm. povel zastavit, stát!

       Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

       Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

       infanterie dělost?electvo

       Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

       jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

       ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

       kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

       kantina zde: prodejna pro zajatce

       kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

       kavalerie jezdectvo

       kellner něm. ?íšník

       komisárek vojenský chléb kyselé chuti

       komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

       konduktér pr?vod?í

       korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

       Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

       ku?a srb. d?m

       kuláš zast. guláš

       Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

       lágrovat něm.tábo?it

       lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

       landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

       landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

       Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

       lettres fr. dopisy

       losung něm. zde: heslo dne

       mantl něm. vojenský pláš?

       marodní kniha něm. kniha nemocných

       marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

       maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

       maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

       mantúra vojenský oblek

       merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

       Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

       náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

       obrlajtnant něm. nadporu?ík

       oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

       ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

       para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

       pasírka něm. povolenka

       Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

       pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

       Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

       Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

       piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

       piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

       pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

       pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

       posichrovat něm. pojistit, zajistit

       Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

       profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

       Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

       rakije pálenka

       raport hlášení

       rast něm. odpo?inek

       Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

       règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

       Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

       rekonvalescent lat. zotavující se pacient

       Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

       Ristung něm. výzbroj

       salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

       saniterák vojenský ošet?ovatel

       separace oddělení

       studovat zde: zabavit

       Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

       Stationskomando něm. posádkové velení

       stra?ár srb. strá?ce

       štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

       Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

       Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

       tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

       tagwach něm.budí?ek

       therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

       trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

       t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

       Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

       Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

       Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

       Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

       wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

       z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

       zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

       zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

       สูตร หมัก ผม ฟู ร้าน ขาย หัว เชื้อ น้ำหอม แป้ง zhe ของ ปลอม ysl touche eclat le teint creme รีวิว chanel perfection lumiere velvet รีวิว innisfree foundation รีวิว น้ำหอม creed ผู้หญิง น้ำหอม armani ผู้หญิง กลิ่น ไหน หอม น้ํา หอม คลีนิค สี ไหน หอม รองพื้น เห็ด ครีม ทา ผิว หน้า แห้ง มาก รองพื้น innisfree n22 ทำ ผม ผู้หญิง ฌ อง ปอ ล โก ล ติ เย ร์ ราคา covermark essence foundation รีวิว น้ำหอม 18 แป้ง maybelline fit me 128 รีวิว รองพื้น ศรีจันทร์ 120 แป้ง ผสม รองพื้น innisfree รีวิว น้ำหอม chloe love story maybelline fit me แป้ง ผสม รองพื้น รีวิว น้ํา หอม รา ฟ ล อ เร น น้ำหอม กลิ่น เทียบ แบรนด์ ท รี ท เม้น ท์ ดี แคช น้ํา หอม ดิ ออ ร์ กลิ่น ไหน หอม ck one ราคา eveandboy น่ำ หอม น้ำหอม ceresa รองพื้น lamer อร่อย ซี ฟู้ ด อาหาร ดัง เยาวราช chanel le teint ultra tenue รีวิว artistry รองพื้น น้ำหอม aesop อร่อย ลาดกระบัง รองพื้น innisfree pantip รองพื้น watson รองพื้น ปกปิด รู ขุม ขน น้ำหอม butterfly มี กี่ สาขา น้ำหอม จั สติ น ครีม แตงกวา อภัย ภูเบศ ร รีวิว burberry blush ราคา แป้ง ผสม รอง พื้นที่ ดี ที่สุด รองพื้น innisfree n23 bvlgari omnia สี ม่วง เครื่อง สํา อา ง บํา รุ ง ผิว หน้า ipsa foundation ultimate รีวิว รองพื้น เร ฟ ลอน วัต สัน ราคา รองพื้น หน้า ฉ่ำ วาว 2020 น้ำหอม ปา โก้ ครีม บำรุง ผิว หน้า สูตร อ่อนโยน รองพื้น คอส เม่ ของ แท้ ครีม บํา รุ ง ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด หน้า กระจ่าง ใส pantip น้ำหอม versace อัน ไหน ดี armaf club de nuit intense ซื้อ ที่ไหน อร่อย เยาวราช กลางวัน รองพื้น สำหรับ คน หน้า แห้ง เร ฟ ลอน ฝา ใส รองพื้น 88 แบบ ซอง รองพื้น ติด ทน คุม มัน รีวิว แป้ง maybelline fit me pantip ไพร เม อ ร์ เม อ เร ส ก้า แบบ ซอง รองพื้น เร ฟ ลอน ฝา ใส รีวิว covermark lucia baby skin foundation มาดาม ฟิ น มี ขาย ที่ไหน บ้าง น้ํา หอม แมว ม่วง ท รี ท เม้น ท์ โล แลน ซอง รองพื้น ตัว ไหน ใช้ ดี รองพื้น ไลฟ์ ฟ อ ร์ ด รีวิว ทำ ผม มา ม่า แป้ง เซ็ ต รองพื้น รองพื้น ล อ รี อั ล อิน เฟล ลิ เบิ ล ครีม บํา รุ ง สํา ห รับ ผู้ชาย maybelline superstay foundation รีวิว lancome miracle 30ml ราคา รองพื้น lena ราคา bvlgari omnia ราคา เคาน์เตอร์ estee lauder รองพื้น ราคา กลิ่น น้ำหอม มาดาม ฟิ น ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ลด ริ้ว รอย อร่อย พระราม 9 รีวิว รองพื้น แตงโม รองพื้น bourjois เบอร์ 52 รีวิว เซ รั่ ม ใช้ แล้ว หน้า ใส ครีม ทา ผิว น้ำหอม น้ำหอม กลิ่น โพ เอ็ ม รองพื้น ดิ ออ ร์ forever รองพื้น ล อ รี อั ล อิน เฟล ลิ เบิ ล jo malone กลิ่น english pear น้ำหอม ปรับอากาศ รถยนต์ ysl all in one glow รีวิว รองพื้น shu pantip น้ำหอม เวอร์ ซา เช่ รองพื้น bourjois healthy mix serum ทา กันแดด ก่อน รองพื้น รองพื้น deesay nian ซื้อ ที่ไหน รองพื้น ของ ล อ รี อั ล น้ำหอม g for women sexy น้ำหอม good girl pantip น้ํา หอม ผู้หญิง perfume mac แป้ง ผสม รองพื้น studio fix powder plus foundation รีวิว maybelline fit me powder foundation รีวิว shu uemura รองพื้น รีวิว ครีม บํา รุ ง หน้า 2019 km love story แป้ง ล อ รี อั ล infallible รีวิว pantip น้ำหอม katy perry aroi sushi ราคา เซ รั่ ม ลด ริ้ว รอย ผู้ชาย มาดาม ฟิ น ขวด เล็ก jovina รีวิว pantip น้ำหอม ชาย ยอด นิยม บํา รุ ง หน้า แห้ง dior sauvage แบ่ง ขาย รองพื้น ไม่ เป็น สิว อาหาร อร่อย นิมมาน แป้ง chanel le teint ultra tenue รองพื้น baby girl รีวิว jo malone กลิ่น english pear น้ำหอม ส ปา ครีม บำรุง หน้า มัน น้ำหอม วิคตอเรีย อาหรับ รองพื้น baby girl รีวิว pantip หน้า ชุ่มชื้น รองพื้น ผิว แห้ง แพ้ ง่าย รองพื้น เม เบ อ ลี น fit me แบบ ซอง รองพื้น คุม มัน 2018 ถูก และ ดี เครา ติ น ซอง avon น้ํา หอม ดิ ออ ร์ พ อย ซั่ น รองพื้น คอส เม่ ของ แท้ maybelline fit me 118 รีวิว ขนมปัง เยาวราช ราคา การ ผสม น้ำหอม น้ำหอม kanom ทํา ผม ด้วย ตัว เอง น้ำหอม ยู นิ คอร์น กลิ่น ไหน หอม น้ำหอม ปา โก้ ดิ ออ ร์ บ ลู ม มิ่ง บู เก้ รองพื้น ตก ร่อง รองพื้น เนียน กริบ รองพื้น คุม มัน 2018 ถูก และ ดี น้ํา หอม ปลุก อารมณ์ ผู้หญิง ทำ ผม ผู้หญิง น้ํา หอม เซ เว่ น 2020 รองพื้น อิน ทู ดี้ แค ป ชั่ น รองพื้น dior backstage ราคา ท รี ท เม้น ท์ ดี แคช เอ มี่ โรส รองพื้น แป้ง รองพื้น โจ วี น่า ราคา อาหาร จีน อร่อย ไม่ แพง รองพื้น เซ เว่ น กัน น้ํา คลิป ทำ ผม ทํา ผม ผู้หญิง เยาวราช ขนมปัง ทำ น้ำหอม เอง รองพื้น ลา แม ร์ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย ที่ ดี ที่สุด อาหาร อร่อย วังหลัง มัด ผม ง่ายๆ ด้วย ตัว เอง รองพื้น maybelline fit me แบบ ซอง น้ำหอม cooc eau de parfum น้ํา หอม เอ เวอร์ เซ้ น ส์ กลิ่น ไหน หอม น้ำหอม etude พร้อม ส่ง ท รี ท เม้น ท์ ผม เสีย มาก ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม ยี่ห้อ ไหน ดี อ อย ใส่ ผม เซ เว่ น น้ำหอม olympea รองพื้น ติด ทน นาน คุม มัน รองพื้น lucia ดี ไหม pantip น้ำหอม ได โซะ jo malone กลิ่น ไหน หอม สุด รองพื้น clinique even better รีวิว สูตร ผม นุ่ม แนะ นํา ครีม บํา รุ ง หน้า ผู้ชาย อ อย ล์ บํา รุ ง ผิว หน้า รองพื้น demyself รีวิว รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น น้ำหอม elizabeth arden น้ำหอม dorall collection รองพื้น cho รีวิว pantip อร่อย อารีย์ น้ำหอม ทรอ ส น้ำหอม ติด ทน pantip รองพื้น 2020 รีวิว รองพื้น kiss beauty บำรุง ผม หลัง ยืด ส เปร ย์ บำรุง ผม น้ำหอม คลินิก ทา รองพื้น ก่อน กันแดด น้ำหอม โพ เอ็ ม แป้ง zhe มี ขาย ที่ไหน รองพื้น ปกปิด หลุม สิว เม ย์ เบ ล ลี น รองพื้น น้ำหอม creed ผู้หญิง อาหาร อร่อย เสา ชิงช้า รองพื้น คิว เพรส ตัว ใหม่ น้ำหอม ราคา ไม่ แพง รองพื้น อี ฟ แซง น้ํา หอม ดิ ออ ร์ กลิ่น ไหน หอม gooddaylady รองพื้น zhe ใช้ ดี ไหม lifeford รองพื้น บํา รุ ง ผม เครา ติ น ครีม บำรุง ผิว หน้า อายุ 60 dior prestige foundation รีวิว ส่วนผสม ของ น้ำหอม เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ก่อน นอน รองพื้น covermark y2 เจ ล บํา รุ ง ผิว หน้า สํา ห รับ คน เป็น สิว น้ำหอม chloe ราคา ครีม บำรุง ผิว หน้า แห้ง วิธี ทํา ให้ ผม ไม่ พัน กัน น้ำหอม หวาน ๆ รีวิว รองพื้น covermark น้ํา หอม แห้ง ผสม ฟี โร โมน 18 ขวด แบ่ง น้ำหอม ขายส่ง กลิ่น น้ำหอม มาดาม ฟิ น รองพื้น เซ เว่ น คุม มัน น้ำหอม chanel chance รีวิว รองพื้น ysl maybelline fit me powder รีวิว รองพื้น ลด สิว รองพื้น ทา ตัว ปิด สิว หลัง davidoff ราคา น้ํา หอม กระตุ้น อารมณ์ infallible pro matte รีวิว ทา รองพื้น ไม่ ทา แป้ง แป้ง ศรีจันทร์ enchanted pantip รองพื้น pantip 2020 รอง พื้นที่ ติด ทน นาน โลชั่น หน้า ขาว รองพื้น ผิว ขาว เหลือง nars sheer glow รีวิว อร่อย พระราม 9 บํา รุ ง ผม แห้ง ฟู น้ำหอม eau de parfum รองพื้น 88 แบบ ซอง หมัก ผม สวย น้ำหอม สำหรับ ผู้หญิง วิธี ทํา ผม ยก สูง ด้านหน้า รองพื้น estee lauder double wear รีวิว น้ำหอม ทรอ ส คลิป ทำ ผม ท รี ท เม้น ท์ ผม ทำ สี อร่อย บาง แสน รองพื้น nian pantip urban decay stay naked foundation รีวิว ck น้ํา หอม ราคา รองพื้น lancome teint idole pantip สูตร บำรุง ผม urban decay stay naked foundation รีวิว น้ำหอม กลิ่น หวาน gabrielle chanel ราคา ดิ ออ ร์ พ อย ซั่ น รองพื้น แก้ม บุ๋ม น้ํา หอม ดิ ออ ร์ ผู้ชาย ราคา เอ ส เต้ ล อ เด อ ร์ รองพื้น laura mercier foundation powder รีวิว รองพื้น โซล วา ซู รองพื้น กัน น้ํา กัน เหงื่อ เซ เว่ น รองพื้น ลด สิว น้ำหอม ผู้ชาย ราคา ถูก น้ำหอม polo sport เจ ลา ติ น หมัก ผม shu uemura foundation รีวิว กันแดด ผสม รองพื้น 2019 น้ํา หอม โปโล ผู้หญิง น้ํา หอม ยิ ป แซง ราคา น้ำหอม elizabeth arden พัน ทิป ท รี ท เม้น ซัน ซิ ล มาดาม ฟิ น ขวด เล็ก รองพื้น revlon ฝา ขาว แป้ง covermark moisture veil lx รีวิว บอดี้ มิส คือ น้ํา หอม cute press อัน ไหน หอม ลด ริ้ว รอย ผู้ชาย แป้ง maybelline fit me ดี ไหม fin น้ํา หอม แป้ง น้ำ รองพื้น happy เอ วอน น้ํา หอม รองพื้น ติด ทน นาน คุม มัน dermacol ซื้อ ที่ไหน กันแดด รองพื้น ขั้น เทพ skin up water base merrezca รีวิว ตัวแทน จํา หน่าย มาดาม ฟิ น น้ำหอม ขวด สี ดำ tom ford noir de noir ราคา srichand รองพื้น รองพื้น แท่ง ck be 200ml ราคา รองพื้น อันเดอร์ โทน เหลือง เซ รั่ ม บำรุง ผิว กาย แนะ นํา รองพื้น คุม มัน รองพื้น ราคา ไม่ เกิน 200 น้ำหอม วิคตอเรีย บ ลู คอน ดิ ชั่ น เนอ ร์ กับ ท รี ท เม้น รองพื้น ติด ทน คุม มัน น้ำหอม her รองพื้น ลบรอย สัก dermacol รีวิว shiseido foundation รีวิว แป้ง giffarine นา มิ รองพื้น ysl y live ราคา beauty blender foundation รีวิว ท รี ท เม้น ท์ ผม ซัน ซิ ล รองพื้น นี คา ร่า รองพื้น cute press แบบ ซอง รีวิว น้ำหอม tros เซ รั่ ม ผม ล อ รี อั ล รองพื้น vanekaa รองพื้น แพ้ ง่าย น้ำหอม ราคา ถูก ติด ทน นาน ครีม บำรุง สำหรับ ผู้ชาย น้ํา หอม ยิ ป แซง กลิ่น ไหน หอม armani si ราคา ทา รองพื้น ก่อน กันแดด น้ำหอม มิ นิ ฮา ฟ มูน รองพื้น น้ำหอม miniso ออก ใหม่ แป้ง น้ำ รองพื้น เซ เว่ น รองพื้น 4u2 better skin ipsa foundation ultimate รีวิว รองพื้น ลา แม ร์ รองพื้น kiss beauty ชวา ร์ ส คอ ฟ ท รี ท เม้น ท์ ครีม บำรุง ผิว หน้า ใบ บัวบก น้ำหอม สีชมพู รองพื้น คิว เพรส ใน เซ เว่ น รองพื้น the face shop รองพื้น merrezca skin up รองพื้น ลูก พีช ครีม บํา รุ ง หน้า ราคา ไม่ แพง น้ํา หอม เว อ ซา เช่ ผู้หญิง clarins skin illusion foundation รีวิว เซ รั่ ม hya ตั๊ ก ผลิตภัณฑ์ ครีม บํา รุ ง ผิว วิธี มัด ผม แบบ ต่างๆ รองพื้น halfmoon ดี ไหม maybelline fit me แป้ง ผสม รองพื้น รีวิว น้ำหอม ขวด สี ฟ้า รองพื้น สำหรับ คน แพ้ ง่าย รองพื้น ไข่ปลา คา เวี ย ร์ แป้ง ผสม รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี 2020 รองพื้น bourjois healthy mix serum davidoff ราคา หัว เชื้อ น้ำหอม แบรนด์ เน ม nars foundation รีวิว รองพื้น merrezca แบบ ซอง ซื้อ ที่ไหน miss dior กลิ่น ไหน หอม รองพื้น cho รีวิว pantip maybelline fit me foundation รีวิว รองพื้น etude double lasting รีวิว รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น 150 บาท รองพื้น คุม มัน ไม่ อุด ตัน เม ย์ เบ ล ลี น ฟิต มี แป้ง รีวิว รองพื้น เอ ส เต้ ดับเบิ้ล แว ร์ นู้ ด รองพื้น คุม มัน 2019 pantip น้ำหอม coach pantip รองพื้น สํา ห รับ ผิว ผสม เคาน์เตอร์ น้ำหอม โรบินสัน รองพื้น สำหรับ คน แพ้ ง่าย ทํา เครา ติ น ได ร์ งุ้ม ปลาย covermark รองพื้น แบบ ตลับ บำรุง ผม แห้ง เสีย รีวิว รองพื้น gino mccray ขวด ดำ น้ํา หอม ปลุก อารมณ์ ผู้หญิง รองพื้น กัน น้ํา ใน เซ เว่ น kate รองพื้น น้ำหอม creed ราคา น้ํา มัน บํา รุ ง ผม ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม บำรุง ผิว หน้าที่ ดี ที่สุด แป้ง ศรีจันทร์ enchanted น้ํา หอม coco สี ดํา รองพื้น shu pantip รองพื้น เล็บ ร่อน ทํา ผม ผู้หญิง รองพื้น กัน สิว รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ใช้ ดี น้ำหอม ผู้ชาย 2019 ราคา ถูก น้ํา หอม ออม เนีย ม่วง รองพื้น lancome teint idole ultra wear รีวิว แป้ง แม ค nc25 ck one ราคา eveandboy dermacol รองพื้น มิดไนท์ แฟนตาซี แป้ง chanel le teint ultra tenue รีวิว น้ำหอม jimmy choo น้ำหอม paco rabanne โคล เอ้ โรส เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ลด ริ้ว รอย ยี่ห้อ รองพื้น แป้ง guerlain parure gold รีวิว gabrielle chanel ราคา รองพื้น merrezca ราคา รองพื้น cute press pantip le labo กลิ่น ไหน หอม estee lauder น้ำหอม รองพื้น บิวตี้ บุ ฟ เฟ่ dior sauvage ราคา eveandboy bvlgari omnia สี ไหน หอม สุด jo malone น้ำหอม ครีม กลางคืน หน้า ขาว รองพื้น ysl all hours ขนาด ทดลอง หน้า กระจ่าง ใส pantip merrezca liquid foundation รีวิว อาหาร อร่อย สุขุมวิท revlon colorstay ฝา ใส น้ํา หอม จิ ออ จิ โอ ไส้อั่ว ที่ไหน อร่อย ร้าน ขาย หัว เชื้อ น้ำหอม แป้ง maybelline fit me 128 รีวิว รีวิว รองพื้น three แป้ง ไม่ ผสม รองพื้น 2019 รองพื้น zhe ราคา รองพื้น kanebo รองพื้น kma รีวิว ท รี ท เมน ต์ บํา รุ ง ผม แป้ง zhe pantip น้ำหอม ผู้ชาย zara น้ํา หอม กิ ฟ ฟา รี น ผู้ชาย รองพื้น lucia ดี ไหม รองพื้น deesay nian pantip น้ำหอม mith ราคา รองพื้น ไม่มี ซิ ลิ โคน บํา รุ ง ผม เครา ติ น ผู้ชาย ดูแล ผิว หน้า รองพื้น infallible เคาน์เตอร์ น้ำหอม โรบินสัน รองพื้น nee cara รีวิว armani luminous silk foundation รีวิว รีวิว ครีม บำรุง ผิว หน้า covermark extra formula รีวิว ทำ ผม ดัง โงะ maybelline fit me รองพื้น mac แป้ง ผสม รองพื้น รองพื้น แบบ แท่ง กิ ฟ ฟา รี น รองพื้น so merris say ครีม โอ เล ย์ กันแดด น้ํา หอม ออม เนีย ม่วง รองพื้น เซ เว่ น อัน ไหน ดี urban decay stay naked foundation รีวิว nian รองพื้น น้ำหอม tommy girl รองพื้น shu uemura ราคา kate secret skin maker zero รีวิว รองพื้น ดี 2020 รองพื้น คุม มัน 2018 ถูก และ ดี แป้ง gina glam รีวิว รองพื้น estee lauder double wear น้ำหอม เท ส เตอร์ คือ urban decay stay naked foundation รีวิว น้ํา หอม ดิ ออ ร์ joy น้ํา หอม ยิ ป แซง ล่าสุด รองพื้น บางเบา ไม่ อุด ตัน ได ร์ ยก โคน รองพื้น max factor ดี ไหม แป้ง เซ็ ต รองพื้น มาดาม fin รีวิว ครีม บำรุง ผิว หน้า ที่ หมัก ผม เครา ติ น เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้าที่ ดี ที่สุด รองพื้น เม เบ อ ลี น ซอง รองพื้น amway แป้ง ปกปิด รู ขุม ขน น้ำหอม ลัง โคม ใหม่ ล่าสุด sungrace รองพื้น merrezca ส กิน อั พ น้ำหอม ฟี โร โมน แท้ แฮ โคด ใส่ ผม แป้ง ผสม รองพื้น chanel 2019 น้ำหอม การบินไทย กลิ่น ฮิต น้ำหอม พลังงาน หิน pantip รองพื้น ผิว เข้ม ขายส่ง ขวด น้ำหอม รองพื้น คิว เพรส ตัว ไหน ดี รองพื้น armani รีวิว รองพื้น ปกปิด ขั้น เทพ dior sauvage parfum ราคา demyself รองพื้น รองพื้น dior backstage ดี ไหม รองพื้น fah pantip รองพื้น สํา ห รับ คน ผิว แห้ง น้ำหอม ฟี โร โมน แท้ ทำ ผม ดำ รองพื้น พระจันทร์ pantip chanel bleu ราคา king power ขาย น้ำหอม tester รองพื้น ฉ่ำ วาว โปโล แบ ล็ ค รองพื้น โจ วี น่า ราคา เคาน์เตอร์ น้ำหอม โรบินสัน รอง พื้นที่ ไม่ อุด ตัน อาหาร จีน อร่อย ไม่ แพง แก้ ผม แห้ง รีวิว รองพื้น งาน ผิว รีวิว รองพื้น nars sheer glow รองพื้น ysl pantip ท รี ท เม้น ท์ ผม แห้ง เสีย รองพื้น clarins รีวิว รองพื้น nars ดี ไหม sungrace รองพื้น คอน ซีล เลอ ร์ คั ฟ เวอร์ มาร์ค เม เบ อ ลี น fit me แป้ง รีวิว รองพื้น คอส เม่ จี ว อง ชี่ น้ํา หอม รองพื้น shiseido synchro skin self รีวิว รองพื้น ปกปิด ดี ที่สุด ที่ บํา รุ ง ผม ใน เซ เว่ น น้ำหอม ปรับอากาศ รถยนต์ ขนมครก เจ้า ดัง แป้ง maybelline super stay รีวิว รองพื้น zhe ราคา น้ำหอม burberry blush รองพื้น จอง แซ มุ น น้ำหอม ผู้ชาย ชอบ รองพื้น ติด ทน นาน รับ ปริญญา lancome teint idole ultra wear ราคา น้ำหอม ผู้หญิง ติด ทน ท รี ท เม้น ท์ หมัก ผม ที่ ดี ที่สุด รองพื้น ซี อาหาร อร่อย มีนบุรี วิธี ทำ ผม สวย ๆ รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ปกปิด ดี รองพื้น jovina สูตร ใหม่ รีวิว แป้ง คริสตัล ลี น กิ ฟ ฟา รี น รีวิว รองพื้น estee lauder mac lightful c foundation รีวิว รองพื้น venzen รองพื้น ysl all hours ราคา รองพื้น clarins everlasting รีวิว รองพื้น ศรีจันทร์ เจ้า หญิง ที่ บํา รุ ง ผม ใน เซ เว่ น รองพื้น อิน ทู อิ ท polo น้ำหอม ทํา ผม ย้อน ยุค รองพื้น โทน neutral โลชั่น หน้า ขาว ครีม บำรุง หน้า มัน น้ํา หอม กิ ฟ ฟา รี น ผู้หญิง กันแดด ผสม รอง พื้นที่ ดี ที่สุด burberry fresh glow foundation รีวิว อาหาร ทะเล อร่อย แป้ง mac nc30 รองพื้น cute press แบบ ซอง รีวิว รองพื้น ฝา ดํา น้ำหอม กุหลาบ น้ํา หอม ลอง แวง สี ม่วง รองพื้น ฮา ฟ มูน รีวิว รองพื้น เอ ส เต้ ล อ เด อ ร์ zara น้ำหอม สาขา รองพื้น giorgio armani โทน เหลือง แป้ง น้ำ รองพื้น happy รองพื้น 2020 รีวิว รองพื้น แตงโม เซ เว่ น ครีม ทา หน้า ผิว แห้ง รองพื้น nian รีวิว รอง พื้นที่ ดี lanvin ม่วง น้ำหอม มาดาม ฟิ น สี แดง รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ใช้ ดี รองพื้น เว อ 88 รีวิว รองพื้น ysl foundation รีวิว รองพื้น kma รีวิว แป้ง mac nc25 รองพื้น หน้า เนียน เซ เว่ น แป้ง คุ ช ชั่ น chy แป้ง รองพื้น ศรีจันทร์ ครีม รักษา ผิว หน้า แป้ง ศรีจันทร์ ผสม รองพื้น เครา ติ น เซ รั่ ม ท รี ท เม้น เครา ติ น ยี่ห้อ ไหน ดี รองพื้น innisfree my foundation รีวิว รองพื้น 2019 pantip serum กระชับ รู ขุม ขน น้ํา หอม มอ ส ชิ โน่ โลชั่น victoria's secret กลิ่น ไหน หอม สุด เซ รั่ ม ผม ดัด น้ํา หอม ผู้หญิง ที่ ผู้ชาย ชอบ 2019 pantip benefit hello happy flawless brightening foundation รีวิว ล อ ร่า เม อ ร์ ซิ เออ ร์ รองพื้น น้ํา หอม มอ ส ชิ โน่ รอง พื้นที่ ไม่ ติด แมส รองพื้น nian รีวิว ครีม บำรุง ผิว หน้า อายุ 40 ทำ ผม ผู้ชาย น้ำหอม กลิ่น ยั่ว แป้ง sungrace รีวิว km love story marc jacob รองพื้น โจ มา โลน ผู้ชาย versace blue jeans pantip น้ำหอม สำหรับ ผู้หญิง polo น้ำหอม รองพื้น บางเบา ฉ่ำ วาว tom ford fabulous ราคา น้ำหอม 212 น้ำหอม ผู้ชาย ใน เซ เว่ น แป้ง so merris say ราคา น้ำหอม dior sauvage ราคา น้ำหอม fresh maybelline fit me แป้ง ผสม รองพื้น รีวิว น้ำหอม g for women sexy น้ำหอม กลิ่น ดอกบัว เซต ครีม บํา รุ ง หน้า จาด อ ร์ ดิ ออ ร์ รองพื้น chy แป้ง maybelline fit me 128 รีวิว ครีม ทา ก่อน นอน ลด สิว dior backstage ราคา น้ํา หอม เบ อ เบ อ รี่ her loreal infallible foundation pro matte รีวิว รองพื้น จอง แซม มุ ล น้ํา หอม ชอง ปอ ล น้ํา หอม ปลุก อารมณ์ ผู้หญิง แป้ง maybelline fit me pantip กันแดด รองพื้น ขั้น เทพ ท รี ท เม้น ท์ ผม ผู้ชาย รองพื้น ล อ ร่า เม อ ร์ ซิ เออ ร์ อาหาร เด็ด เยาวราช lacoste น้ำหอม รองพื้น เนียน กริบ ที่ รองพื้น ลิ ป มาดาม ฟิ น รองพื้น เซ เว่ น ที่ ดี ที่สุด วิธี มัด ผม ดัง โงะ ง่ายๆ รองพื้น cute press ราคา จี ว อง ชี่ น้ํา หอม espoir รองพื้น เซ รั่ ม บำรุง เส้นผม ชิ เซ โด้ รองพื้น แป้ง zhe มี ขาย ที่ไหน น้ำหอม อาหรับ นำ เข้า รองพื้น บ็อบ บี้ บ ราว น์ รีวิว three รองพื้น รองพื้น ช่าง แต่งหน้า นิยม ใช้ charleen รองพื้น น้ำหอม lyn around ส เปร ย์ บํา รุ ง ผม ร่วง แป้ง ผสม รองพื้น cute press แป้ง mac nc30 รีวิว รองพื้น dior backstage รองพื้น พีช cle de peau รองพื้น dior sauvage 100ml ราคา nars sheer glow รีวิว น้ํา หอม คิง ส์ ส เต ล ล่า ราคา ส่ง บํา รุ ง ผม เสีย มาก มาดาม fin ครีม บํา รุ ง สํา ห รับ ผู้ชาย รีวิว รองพื้น kate revlon insta filter รีวิว coco chanel mademoiselle ราคา น้ํา หอม อา มา นี่ โค้ด น้ำหอม twelve plus รองพื้น ศรีจันทร์ สิว รองพื้น เม อ เร ส ก้า ตัว ใหม่ แป้ง ผสม รองพื้น 2020 รีวิว น้ำหอม yantao น้ํา หอม เวอร์ ซา เช่ ผู้หญิง treatment ผม ดัด รองพื้น maybelline fit me แบบ ซอง รองพื้น บิวตี้ บุ ฟ เฟ่ กันแดด ผสม รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี แป้ง รองพื้น 2020 แต่งหน้า แบบ ไม่ ใช้ รองพื้น รองพื้น urban decay รีวิว laura mercier รองพื้น น้ำหอม central น้ำหอม versace แท้ เซต ครีม บํา รุ ง หน้า รองพื้น baby girl รีวิว shiseido foundation รีวิว รีวิว รองพื้น ฟิต มี ท รี ท เม้น ท์ แก้ ผม ร่วง รองพื้น แบบ ซอง merrezca น้ำหอม อาหรับ ราคา ส่ง อาหาร อร่อย มหาชัย รองพื้น jovina ซื้อ ที่ไหน bvlgari กลิ่น แป้ง น้ำหอม aerin อาหาร เช้า อร่อย ใกล้ ฉัน คุ ช ชั่ น รองพื้น กิน ข้าว อร่อย แป้งฝุ่น ไม่ ผสม รองพื้น เครา ติ น บํา รุ ง ผม เสีย แป้ง zhe มี ขาย ที่ไหน dior backstage ราคา น้ํา หอม ทอม มี่ เกิ ร์ ล รองพื้น คิว เพรส รีวิว น้ำหอม เก อ แลง รองพื้น ลัง โคม รีวิว รองพื้น bonjour อาหาร อร่อย โชคชัย 4 suqqu extra rich glow cream foundation รีวิว giorgio armani รองพื้น กิน ข้าว อร่อย แป้ง mac nc25 รีวิว ส ปา นาโน เครา ติ น คือ รองพื้น bourjois อุด ตัน น้ํา หอม เฟ อ รา กา โม่ กลิ่น ไหน หอม ครีม โอ เล ย์ กันแดด maybelline fit me แป้ง รีวิว my burberry blush ราคา รองพื้น ดิ ออ ร์ ราคา รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น pantip kate secret skin maker zero รีวิว น้ำหอม ส ปา น้ํา หอม มอง บ ลัง ราคา nars all day luminous powder foundation รีวิว dolce & gabbana น้ำหอม รีวิว รองพื้น ศรีจันทร์ ตัว ใหม่ pantip ท รี ท เม้น ท์ ผม ราคา อาหาร มังสวิรัติ อร่อย รองพื้น fit me แบบ ซอง รีวิว รองพื้น ipsa รองพื้น พระจันทร์ รีวิว รองพื้น zhe แบบ ซอง ซื้อ ที่ไหน รองพื้น dior backstage ดี ไหม รองพื้น giorgio armani รีวิว maybelline fit me ราคา estee lauder รองพื้น ราคา รองพื้น ตก ร่อง อร่อย บาง แสน ขวด แบ่ง น้ำหอม ขายส่ง อบ อร่อย ราชพฤกษ์ ราคา บํา รุ ง ผม เกาหลี รองพื้น อันดับ 1 แป้ง gina glam รองพื้น cb pantip น้ำหอม ได โซะ ทำ ผม ทองกวาว รองพื้น เฑ อ อาหาร เช้า อร่อย รองพื้น สีชมพู รองพื้น อา มา นี่ รองพื้น ตัว เซ รั่ ม รักษา ฝ้า ผู้ชาย รองพื้น revlon ฝา ขาว เซต ครีม บํา รุ ง หน้า น้ํา หอม มอง บ ลัง ราคา creed aventus แท้ น้ำหอม เท ส เตอร์ 2ml รีวิว แป้ง cute press airy matte สูตร หมัก ผม สวย รองพื้น เร ฟ ลอน ฝา ใส น้ำหอม กลิ่น สบู่ บำรุง ผิว หน้า ผู้ชาย วิธี ทํา ให้ ผม ไม่ ง อ รีวิว รองพื้น ลัง โคม น้ำหอม beauty cottage ขวด น้ำหอม 30 ml น้ำหอม versace bright crystal แท้ ท รี ท เม้น ท์ ผม หอม pantip น้ำหอม วิคตอเรีย บ ลู รองพื้น chanel 2019 รีวิว รองพื้น innisfree my foundation pantip clinique even better glow รีวิว รองพื้น halfmoon ดี ไหม น้ำหอม อาหรับ ผู้หญิง น้ำหอม ck เซ็นทรัล lanvin ม่วง น้ำหอม allure น้ำหอม hugo boss กลิ่น ไหน หอม รองพื้น halfmoon pantip zara น้ำหอม สาขา srichand รองพื้น มาดาม ฟิ น ดี จริง ไหม พัน ทิป ชอง ปอง scandal 4711 น้ํา หอม น้ำหอม mith ราคา น้ำหอม กลิ่น ผู้หญิง น้ำหอม เจน นี่ น้ำหอม ดิ ออ ร์ ผู้ชาย รีวิว รองพื้น ysl แป้ง ศรีจันทร์ enchanted pantip อาหาร อร่อย ราชพฤกษ์ bvlgari omnia สี ม่วง รีวิว รองพื้น คิว เพรส รองพื้น ขั้น เทพ covermark dior sauvage parfum ราคา สัก รอง พื้นที่ หน้า jo malone น้ำหอม ทํา ผม ลูกสาว เซ รั่ ม สํา ห รับ คน ผิว แห้ง ครีม บํา รุ ง หน้า ผิว แห้ง รองพื้น shu pantip รองพื้น shiseido synchro skin glow รีวิว รีวิว ครีม บำรุง หน้า รองพื้น บู ชัวร์ น้ำหอม กฤษณา ท รี ท เม้น ท์ ดี แคช ยี่ห้อ รองพื้น โลชั่น น้ำหอม ผู้ชาย pantip น้ํา หอม ยิ ป แซง ราคา รองพื้น เป็น คราบ ระหว่าง วัน น้ำหอม jimmy choo อาหาร อร่อย ลาดกระบัง ซื้อ น้ำหอม chanel giorgio armani si passione อ่าน ว่า ทำ ท รี ท เม้น ผม รีวิว ครีม บำรุง ผิว หน้า ท รี ท เม้น ท์ ซัน ซิ ล รองพื้น ถูก และ ดี 2019 pantip วิธี ทํา ให้ ผม นุ่ม ลื่น ผู้ชาย รีวิว รองพื้น รับ ปริญญา ที่ รองพื้น narciso rodriguez เคาน์เตอร์ ท รี ท เม้น ท์ ผม นุ่ม รีวิว รองพื้น laura mercier flawless fusion วิธี มัด ผม ดัง โงะ ง่ายๆ น้ำหอม ขาย ดี รองพื้น ตลับ น้ำหอม แขก บํา รุ ง ผม เกาหลี ทา รองพื้น ก่อน กันแดด แป้ง mac nc30 รีวิว แนะ นํา รองพื้น คุม มัน รองพื้น แบบ ซอง ยี่ห้อ ไหน ดี รองพื้น สํา ห รับ ผิว มัน หมัก ผม แตก ปลาย น้ำหอม คลีนิค hourglass รองพื้น รองพื้น แต่งหน้า เจ้าสาว pantip ครีม บำรุง ผิว หน้า อายุ 50 รองพื้น เด อ มา โคล รองพื้น พระจันทร์ pantip my burberry blush พัน ทิป รีวิว รองพื้น 4u2 น้ำหอม marc jacobs แป้ง ผสม รองพื้น fit me รีวิว รองพื้น เม เบ อ ลี น fit me ราคา มาดาม ฟิ น ผู้ชาย ใช้ได้ ไหม อ อย บำรุง ผม ทํา ผม นาง นพมาศ น้ํา หอม มอ ส ชิ โน่ รองพื้น นิ ก ซ์ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า อายุ 50 รองพื้น ธรรมชาติ อาหาร อร่อย พระราม 9 อาหาร ทะเล อร่อย รองพื้น espoir รีวิว รองพื้น ชา ลี น pantip น้ํา หอม ยิ ป แซง ผู้หญิง รองพื้น giorgio armani รีวิว chloe โบว์ ครีม pantip ดูแล ผม เสีย ครีม บำรุง หน้า สำหรับ เด็ก รองพื้น เบบี้ เกิ ล รองพื้น สำหรับ ผิว มัน รองพื้น merrezca ใช้ ดี ไหม รองพื้น คิว เพลส แบบ ซอง น้ำหอม coach ราคา รองพื้น ลา แม ร์ รองพื้น halfmoon รีวิว pantip น้ำหอม ariana grande ซื้อ ที่ไหน รองพื้น maybelline fit me แบบ ซอง เซ รั่ ม หมัก ผม น้ำหอม ขวด สี แดง ทํา ผม ง่ายๆ ด้วย ตัว เอง รองพื้น ศรีจันทร์ วัต สัน ราคา เซ รั่ ม ใส่ ผม ใน เซ เว่ น รองพื้น เห็ด รีวิว รองพื้น ysl all hours foundation รองพื้น ตก ร่อง อบ อร่อย ราชพฤกษ์ ราคา โปโล แบ ล็ ค แป้ง mac lightful c รีวิว เคาน์เตอร์ น้ำหอม โรบินสัน น้ำหอม armani ผู้หญิง กลิ่น ไหน หอม รองพื้น แบบ ซอง ยี่ห้อ ไหน ดี jovina cosmetics รีวิว รองพื้น urban decay stay มิดไนท์ แฟนตาซี น้ำหอม บ ลู กา รี่ รองพื้น dior backstage pantip รองพื้น giorgio armani รีวิว รองพื้น อิน ทู อิ ท บํา รุ ง ผิว หน้า ให้ แข็งแรง น้ำหอม วิคตอเรีย สี ม่วง โปโล แบ ล็ ค รองพื้น เฌอ เบ ญ ใช้ ดี ไหม รองพื้น fit me 120 ceresa น้ํา หอม รองพื้น ไข่ปลา คา เวี ย ร์ music flower รองพื้น รองพื้น maybelline super stay chanel gabrielle perfume ราคา แป้ง ผสม รองพื้น shiseido รีวิว รองพื้น ชู รองพื้น mille รีวิว merrezca แบบ ซอง รีวิว รีวิว รองพื้น สติ๊ก กิ ฟ ฟา รี น รองพื้น เนียน รีวิว รองพื้น giffarine มาดาม ฟิ น แต่ละ กลิ่น ราคา รองพื้น revlon รองพื้น โจ วี น่า ราคา แป้ง ไม่ ผสม รองพื้น 2019 น้ำหอม oriental princess กลิ่น ไหน หอม สุด หมัก ผม แตก ปลาย รองพื้น สํา ห รับ คน หน้า มัน เซ เว่ น ท รี ท เม้น ท์ ยืด ผม รองพื้น เกาหลี ขั้น เทพ รองพื้น ลด สิว แฮ ร์ โค้ ท ใส่ ผม น้ำหอม ชา แน ลบ ลู รองพื้น mac nc20 lanvin ราคา รองพื้น ผิว ขาว เหลือง รองพื้น ศรีจันทร์ รีวิว พัน ทิป รองพื้น สํา ห รับ คน แพ้ ง่าย กันแดด ผสม รองพื้น pantip ทํา ผม ใส่ มงกุฎ เม ย์ เบ ล ลี น ฟิต มี แป้ง รองพื้น ดี มาก 2020 my burberry black ซื้อ ที่ไหน ขนมปัง เจ้า อร่อย เยาวราช รองพื้น ปกปิด ดี ใน เซ เว่ น รองพื้น ไม่ ต้อง ทา แป้ง ทับ รองพื้น covermark รีวิว น้ํา หอม กระตุ้น อารมณ์ ผู้หญิง รีวิว รองพื้น โจ วี น่า รีวิว แป้ง ผสม รองพื้น pantip น้ำหอม ฟี โร โมน ชาย รองพื้น chanel ราคา รองพื้น เห็ด น้ำหอม marc jacobs น้ำหอม clinique happy เซ รั่ ม ควบคุม ความ มัน อาหาร อร่อย ที่สุด ใน โลก รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ใช้ ดี รองพื้น innisfree pantip น้ำหอม ผู้ชาย miniso รองพื้น ysl all hours รีวิว กันแดด ผสม รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี รองพื้น ศรีจันทร์ ซื้อ ที่ไหน น้ำหอม tros รองพื้น ฟิต มี ดี ไหม กันแดด รองพื้น ขั้น เทพ น้ํา หอม เบ อ เบ อ รี่ บ ริ ท รีวิว รองพื้น estee lauder double wear รองพื้น คุม มัน 2019 ถูก และ ดี น้ำหอม กลิ่น ไม้ แป้ง fit me ใน เซ เว่ น เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ก่อน นอน clarins extra firming foundation รีวิว รองพื้น หน้า เนียน เซ เว่ น axe กลิ่น ไหน ที่ ผู้หญิง ชอบ ที่สุด รองพื้น cute press แบบ ซอง รีวิว รองพื้น tanako anna sui น้ำหอม รองพื้น ฟิต มี ดี ไหม รองพื้น merrezca ใช้ ดี ไหม น้ำหอม นิ ช แป้ง ผสม รองพื้น ผิว มัน อร่อย พระราม 3 byredo มี ขาย ที่ไหน jo malone 30ml ราคา รองพื้น แค ท วัน ดี รองพื้น laura mercier 2019 รีวิว ฉีด น้ำหอม ให้ ติด ทน รองพื้น ชา ลี น pantip น้ำหอม boots อาหาร อร่อย อ่อนนุช ขายส่ง ขวด น้ำหอม รองพื้น ใน เซ เว่ น ปกปิด ดี รีวิว รองพื้น laura mercier รองพื้น เบอร์ 3 innisfree foundation รีวิว น้ำหอม ผู้ชาย chanel กลิ่น ck one รองพื้น เม เบ อ ลี น ฝา ขาว รีวิว รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น รองพื้น ไม่ ต้อง ทา แป้ง ทับ น้ำหอม burberry black lacoste น้ำหอม รองพื้น ผสม ชิม เม อ ร์ delina perfume ราคา sivanna colors รองพื้น รองพื้น กับ คุ ช ชั่ น แป้ง sasi mousse mellow รีวิว pantip รองพื้น สำหรับ คน อายุ 60 อร่อย ซี ฟู้ ด น้ํา หอม แห้ง ผสม ฟี โร โมน 18 ท รี ท เม้น ท์ ผม ยืด แป้ง mac lightful c รีวิว รีวิว รองพื้น ซอง รองพื้น guerlain parure gold รีวิว รองพื้น ผิว เข้ม รองพื้น dior ราคา ครีม บํา รุ ง หน้า 2019 บอดี้ มิส คือ รองพื้น เม เบ อ ลี น ซอง รองพื้น charleen รีวิว
       รักษา จุด ด่าง ดํา ที่ หลัง| ต่อ ขนตา นาคนิวาส| ลด รอย ดํา eucerin| ครีม ที่ หน้า ขาว ใส| เจ ล แต้ม สิว ลด รอย สิว| innisfree รอย สิว| ส ครับ ผิว ขัด ขี้ ไคล| ส ครับ มะขาม น้ำผึ้ง| ครีม ผู้ชาย ใช้ แล้ว หน้า ขาว| สิว ผด รอย แดง| ไอ เท็ ม ลด รอย ดํา จาก สิว| ส ครับ ขัด ผิว ขาว รีวิว| ส มู ท อี ลด รอย สิว ดี ไหม| เซ รั่ ม รอย แดง| รอย สิว หน้า| ลด รอย แดง รีวิว| ครีม ทา ฝ้า อะไร ดี ที่สุด| ส ครับ ผิว มะขาม วัต สัน| ครีม หน้า ขาว โอ เล ย์| วิธี ทํา ที่ ส ครับ ผิว| ส ครับ มะขาม เฮอ ร์ เบิ ล| ยา mederma สรรพคุณ| ส ครับ ผิว ง่ายๆ| ส ครับ ผิว มะหาด| ครีม แก้ สิว เกาหลี| ทำ ส ครับ ขัด ผิว| ครีม ลบรอย ดํา pantip| เพ้นท์ เล็บ เจ ล ลาย คิ ต ตี้| สิว ผด รอย แดง| ทา รอย แผลเป็น สิว| ครีม ลอก ฝ้า ยัน ฮี รีวิว| ขัด ผิว ส ครับ ผิว| ครีม ใน เซ เว่ น ผิว ขาว| ครีม ผู้ชาย ใช้ แล้ว หน้า ขาว| ครีม แก้ ฝ้า แอ ม เว ย์| ครีม พอ น หน้า ขาว| ยา ทา แผลเป็น puricas| ครีม รักษา สิว รอย แดง| เจ ล แต้ม สิว ลด รอย สิว| ครีม เคา เตอร์ แบรนด์ ลด รอย สิว| ส ครับ ผลัด เซลล์ ผิว หน้า| ครีม ลด รอย ดํา จาก สิว พัน ทิป| ยา รักษา สิว และ รอย สิว| ลาย เล็บ เจ ล ผิว แทน| แก้ ฝ้า ยัน ฮี| ต่อ เล็บ ทิป เจ ล| ครีม ขาว กระจ่าง ใส| สิว ผด รอย แดง| ครีม รักษา ฝ้า หมอ ทีม| ส ครับ เร่ง ขาว| ครีม ลด รอย สิว เห็น ผล เร็ว| ครีม ทา ฝ้า ยัน ฮี ขาย ที่ไหน| รอย สิว รอย ดำ| ครีม ลอก หน้า ขาว ใส| ครีม รักษา สิว รอย แดง| ส ปา ส ครับ ผิว| ครีม บํา รุ ง หน้า ขาว pantip| ครีม รักษา สิว รอย ดำ| ครีม รักษา ฝ้า โปร วา เมด| เล็บ ฝัง ลาย| ส ครับ ผลัด เซลล์ ผิว หน้า| ครีม noscarna pantip| รีวิว ครีม ลด จุด ด่าง ดํา pantip| ครีม แก้ ฝ้า แอ ม เว ย์|